StoryLab is an interdisciplinary initiative for art, writing, technology, design, and education based in Prishtina, Kosovo.

StoryLab është iniciativë ndërdisiplinare për art, shkrim, teknologji, dizajn, dhe arsim e bazuar në Prishtinë, Kosovë.

You can contact us at:

kosovostorylab(at)gmail.com

Instagram

Facebook