NSK Territory Prishtina: An IRWIN project at On Top Residency

NSK Territory Prishtina
An IRWIN project at On Top Residency

by Artrit Bytyçi

Slovenian art collective IRWIN and Epifani Institute from Prishtina, Kosovo are announcing the ‘NSK Territory Prishtina’, their joint project at the location of On Top Residency set to launch on July 19, 2022, at 18:00.

On this date, at the location of the On Top Residency, by raising the NSK flag, a small plot of land will be declared an “independent territory” by IRWIN, a practice that follows the group’s previous artistic explorations into issues of the state, its institutions, and their symbols.

The IRWIN was founded in 1983 by artists Dušan Mandič, Miran Mohar, Andrej Savski, Roman Uranjek, and Borut Vogelnik. Moreover, IRWIN are also co-founders of the Neue Slowenische Kunst, a political art collective with works such as NSK State in Time, which explores and challenges the ideas of the sovereign state.

Per IRWIN, the NSK State “does not exist in space but in time,” and any place can become part of it “under certain circumstances and for a certain period of time.” Since NSK State is made up of all the activities of its citizens, and since its citizens are spread throughout the world, it can be rightfully claimed that “NSK is a global state.”

This is exemplified by IRWIN’s various projects such as NSK Embassy Moscow, NSK Passport, NSK Post Office, NSK Guard, including the NSK State Pavilion at the 2017 Venice Biennale. “All these projects have their different conceptual backgrounds and realizations,” say IRWIN “but share one trait: they all take everyday institutions or objects as their points of reference and make them NSK institutions or objects.”

The same goes for this current collaboration with Fatmir Mustafa Karllo’s On Top Residency, which in itself mirrors some aspects of the state. It utilizes an unused public property on the outskirts of Prishtina, specifically a hill in Butoc, along Kavaja Street. The location is marked by white flour — that serves as a sort of a border — transforming the space into an “outdoor” gallery.

One of the reasons why Mustafa-Karllo chose this land for his art initiative is its picturesque location with a great view of Prishtina, especially during sunsets.

“Unfortunately,” says Mustafa-Karllo, “this also makes it a perfect location for the construction of potential luxury apartment buildings or high-end villas. Such a move would destroy and negate the very beautiful nature in the first place.”

“We should constantly work towards raising awareness against the commercialization of public space,” says Mustafa-Karllo. According to him, the construction of these buildings may be inevitable, and “it would cut access to these views and this nature for the majority of the people.” And so, the main purpose of On Top Residency is the “preservation, promotion, and use of public spaces and nature” through artistic and cultural activities.

Appropriating in the name of art turns out to have some benefits for the community. “As per my initial concept,” says Mustafa-Karllo, “this open space would continue functioning as an open gallery, where in the future, various artists with site-specific projects would be invited to create and exhibit works that are related to the On Top Residency’s project.”

The way how IRWIN appropriate existing objects and institutions is similar to the concept of the readymade and could, in effect, be applied to an unlimited number of instances. However, IRWIN are very careful and practice a rigorous selection process — just as is recommended with designating new readymades. “[We decide] on NSK projects only after careful deliberation and not too frequently,” say IRWIN, thus affirming that the ‘NSK Territory Prishtina’ undoubtedly belongs with the series of all other NSK projects.

The NSK flag used in this project has been used since the beginning of the NSK State in Time project back in 1992. But, at the core of this project “is not the NSK flag,” say IRWIN, “but the use of this flag to temporarily incorporate part of Kosovo into the NSK State.”

NSK may not yet have its own financial system, economy, or sports league, but IRWIN say that its citizens can “nonetheless claim that a plot of land on a hill close to Prishtina is, in addition to being in Kosovo, also a part of the NSK State.”

Territori i NSK-së në Prishtinë: Projekt i IRWIN në On Top Residency

Territori i NSK-së në Prishtinë
Projekt i IRWIN në On Top Residency

nga Artrit Bytyçi

Kolektivi slloven i artit IRWIN dhe Instituti Epifani nga Prishtina njoftojnë për projektin e tyre të përbashkët të titulluar ‘NSK Territory Prishtina’ (Territori i NSK-së në Prishtinë), në lokacionin e On Top Residency, që do të fillojë më 19 korrik 2022 në ora 18:00.

Më këtë datë, në lokacionin e On Top Residency, duke ngritur flamurin e NSK-së, një parcelë e vogël toke do të shpallet “shtet i pavarur” nga IRWIN, një praktikë e tyre kjo që vazhdon në traditën e eksplorimeve të mëparshme artistike të grupit mbi temat që kanë të bëjnë me shtetin, institucionet, dhe simbolet e tyre.

Grupi IRWIN është themeluar më 1983 nga artistët Dushan Mandiq, Miran Mohar, Andrej Savski, Roman Uranjek, and Borut Vogelnik. IRWIN gjithashtu janë bashkëthemelues të Neue Slowenische Kunst, një kolektiv i artit politik me vepra si ‘NSK State in Time’ (Shteti i NSK-së në Kohë), që shqyrton dhe sfidon idenë e asaj se çfarë do të thotë shtet sovran.

Sipas IRWIN, Shteti NSK “nuk ekziston në hapësirë, por në kohë” dhe çdo vend mund të bëhet pjesë e tij “në rrethana të caktuara dhe për një periudhë të caktuar kohore”. Meqenëse shteti i NSK-së përbëhet nga të gjitha aktivitetet e qytetarëve të tij, dhe duke qenë se qytetarët e tij janë të shpërndarë në të gjithë botën, me të drejtë mund të pretendohet se “NSK është një shtet global”.

Kjo ilustrohet nga projektet e ndryshme të IRWIN, si Ambasada e NSK-së në Moskë, Pasaporta e NSK-së, Zyra postare e NSK-së, Garda e NSK-së, e gjerë tek Pavijoni Shtetëror i NSK-së në Bienalen e Venecias 2017. “Të gjitha këto projekte kanë prejardhje dhe realizime të ndryshme konceptuale”, thonë IRWIN, “por ndajnë një tipar të përbashkët: çdonjëri prej projekteve merr institucione ose objekte të përditshme si pika referimi dhe i bën ato institucione ose objekte të NSK-së”.

E njëjta gjë vlen edhe për bashkëpunimin aktual të IRWIN me On Top Residency të Fatmir Mustafa Karllo-s, projekt qëi në vetvete pasqyron disa aspekte të shtetit. Projekti vë në përdorim një pronë publike të pashfrytëzuar në periferi të Prishtinës, konkretisht një kodër në Butoc, përgjatë rrugës së Kavajës. Vendi shenjëzohet nga mielli i bardhë—që shërben si një lloj kufiri—duke e shndërruar hapësirën në një galeri “të jashtme”.

Një nga arsyet pse Mustafa-Karllo zgjodhi këtë tokë për iniciativën e tij artistike është vendi piktoresk me një pamje të mrekullueshme të Prishtinës, veçanërisht gjatë perëndimit të diellit.

“Fatkeqësisht,” thotë Mustafa-Karllo, “kjo e bën atë gjithashtu një vend të ideal për ngritjen e ndërtesave të apartamenteve apo vilave luksoze. Një lëvizje e tillë do të shkatërronte dhe mohonte në radhë të parë natyrën shumë të bukur.”

“Duhet të punojmë vazhdimisht drejt vetëdijësimit kundër komercializimit të hapësirave publike”, thotë Mustafa-Karllo. Sipas tij, ndërtimi i këtyre ndërtesave mund të jetë i pashmangshëm dhe “do të kufizonte çasjen e shumicës së njerëzve në këto pamje dhe këtë natyrë”. Dhe kështu, qëllimi kryesor i projektit On Top Residency është “ruajtja, promovimi, dhe përdorimi i hapësirave publike dhe natyrës” përmes aktiviteteve artistike dhe kulturore.

Përvetësimi në emër të artit rezulton të ketë disa përfitime për komunitetin — edhe kjo një veçori tjetër që përbën konceptin e mjegullt të shtetit. “Sipas konceptit tim fillestar”, thotë Mustafa-Karllo, “kjo hapësirë e hapur do të vazhdojë të funksionojë si një galeri e hapur, ku në të ardhmen do të ftohen artistë të ndryshëm me projekte specifike për këtë hapsirë, për të krijuar dhe ekspozuar vepra që kanë të bëjnë me projektin e On Top Residency.”

Mënyra se si IRWIN përvetëson objektet dhe institucionet ekzistuese është e ngjashme me konceptin ‘readymade’ dhe, në fakt, mund t’u aplikohet rasteve të ndryshme. Megjithatë, IRWIN janë shumë të kujdesshëm dhe praktikojnë një proces rigoroz përzgjedhjeje — ashtu siç rekomandohet edhe në përzgjedhjen e gjësendeve të reja të gatshme (‘readymade’). “[Ne vendosim] për projektet e NSK-së vetëm pas shqyrtimit të kujdesshëm dhe atë jo shumë shpesh”, thonë IRWIN, duke pohuar kështu se ‘Territori i NSK-së në Prishtinë’ padyshim i përket serisë me të gjitha projektet tjera të NSK-së.

Flamuri i NSK-së është përdorur që nga fillimi i projektit ‘NSK State in Time’ (Shteti i NSK-së në kohë) në vitin 1992. Por, në thelb të këtij projekti të tanishëm “nuk është flamuri i NSK-së”, thonë IRWIN, “por përdorimi i këtij flamuri për të përfshirë përkohësisht një pjesë të Kosovës në shtetin e NSK-së”.

NSK-ja mund të mos ketë ende sistemin e saj financiar, ekonominë, apo ligën sportive, por “qytetarët” e saj “megjithatë, mund të pretendojnë se një parcelë toke në një kodër afër Prishtinës”, thonë IRWIN, “përveç që është në Kosovë, është gjithashtu pjesë e shtetit të NSK-së”.

Apply for a Summer of Science Fiction

A Summer of Science Fiction: Creative Writing Workshops, Lectures, and KSci-Fi Zine

StoryLab, as part of Manifesta 14 Prishtina, invites you to apply for a 7-week series of creative writing workshops and lectures with a special focus on science fiction, by the end of which participants will have one piece of peer-reviewed writing ready for publication in the upcoming KSci-Fi zine.

If you are passionate about cyberpunk, space opera, environmental sci-fi, speculative fiction, fantasy, criticism, personal essays about sci-fi, or some hybrid experiment that mixes them all — then KSci-Fi – Kosovo Science Fiction Foundation is the space (and time) for you.

Even though writing science fiction is not very common in Kosovo, we at StoryLab believe that it is essential. In a young democracy like Kosovo, it may sometimes be easier to comment on and explore the societal developments through a “filter” of literary texts that feature robots, space ships, hackers, environmental apocalypse, multiverses and alternate realities, utopias and dystopias, explorations into the potential of the mind, and ruminations on space and time.

Time and Place:

This 7-week program will feature creative writing workshops, lectures, and group discussions. Workshops and lectures will be held in person at the Centre for Narrative Practice, a new permanent interdisciplinary institution and a Manifesta 14 Prishtina venue on the premises of the former Hivzi Sylejmani Library.

For the convenience of our international participants, we will also provide an option to follow the workshops online.

The program is expected to start in late July 2022 and end in early September 2022.

Format:

The creative writing workshop will be led by Artrit Bytyçi, M.F.A. in Creative Writing from the New School in New York City.

The workshop will span over seven sessions, with around 10-14 participants, and will meet once a week. Each week, 2-3 students will submit their texts in advance, which will be workshopped by their peers. Each session will also feature discussions and lectures on the craft of writing, exploration of various authors and methods they use, as well as comments, suggestions, and constructive critiques. For each class, participants will also be assigned readings, and short assignments.

Submitted texts can be in Albanian and/or English.

StoryLab will also organize a lecture series alongside the workshops, where we will cover topics related to science fiction and how it intersects with society, the environment, feminism, arts, film, architecture, music, etc.

The texts from the workshop will be collected and published in the inaugural issue of KSci-Fi zine.

Application:

Please make sure you apply before our deadline: June 27, 2022. The deadline is extended to July 5, 2022.

Click here to fill in the Application.

This program is free for the participants.

If you have any questions please write to us at KosovoStoryLab@gmail.com

Aplikoni për Verën e fantashkencës

Vera e fantashkencës: Punëtori të shkrimit kreativ, ligjërata dhe zinë “KSci-Fi”

StoryLab, si pjesë e Manifesta 14 Prishtina, ju fton të aplikoni për një seri 7-javore të punëtorive të shkrimit kreativ dhe ligjëratave me vëmendje të veçantë në fantashkencë. Në fund të këtij programi pjesëmarrësit do të kenë të përpiluar nga një shkrim që do të publikohet në zinën e ardhshme “KSci-Fi”.

Nëse jeni të apasionuar pas cyperpunk-ut, operave hapsinore, fantashkencës mjedisore, trillit spekulativ, fantazisë, kritikës, eseve personale mbi fantashkencën, apo për ndonjë eksperiment hibrid që i përzien të tëra — atëherë, KSci-Fi është hapësira (dhe koha) për ju!

Edhe pse shkrimi i zhanrit fantastiko-shkencor nuk është shumë i përhapur në Kosovë, StoryLab beson se zhvillimi i tij është thelbësor. Në një demokraci të re, si Kosova, ndonjëherë është më e lehtë të komentohet dhe hulumtohet mbi zhvillimet shoqërore përmes një “filtri” letrar ku shfaqen robotë, anije kozmike, hakerë, apokalipse mjedisore, multiverse dhe realitete alternative, utopi dhe distopi, eksplorime të potencialit të mendjes, dhe shqyrtime mbi hapësirën dhe kohën.

Koha dhe Vendi:

Ky program 7-javor do të përmbajë punëtori të shkrimit krijues, ligjërata, dhe diskutime në grup.

Punëtoritë dhe ligjëratat do të mbahen fizikisht në Qendrën për Praktikë Rrëfyese, në institucionin e ri ndërdisiplinor e permanent, hapësirë e Manifesta 14 Prishina në ndërtesën e ish-bibliotekës “Hivzi Sulejmani”.

Gjithashtu do të ofrojmë mundësinë e vijimit të punëtorive online, për lehtësi të pjesëmarrësve tanë ndërkombëtar.

Programi pritet të fillojë në fund të korrikut 2022 dhe të përfundojë në fillim të shtatorit 2022.

Formati:

Punëtoria e shkrimit kreativ do të drejtohet nga Artrit Bytyçi, M.F.A në Shkrim Kreativ nga The New School në New York City.

Punëtoria do të shtrihet në shtatë sesione me rreth 10-14 pjesëmarrës të cilët do të takohen një herë në javë.

Secilën javë, 2-3 studentë do të dërgojnë tekstet e tyre paraprakisht, të cilët do të komentohen dhe përpunohen në bashkëpunim me pjesëmarrësit e tjerë. Në secilin sesion do të mbahen diskutime dhe ligjërata mbi zanatin e të shkruarit, hulumtime të autorëve të ndryshëm dhe metodave që ata përdorin, si dhe komente, sugjerime dhe kritika konstruktive. Për secilin takim, do të ketë detyra të vogla leximi dhe shkrimi.

Tekstet e dërguara mund të jenë në gjuhën shqipe dhe/ose në gjuhën angleze.

StoryLab gjithashtu do të organizojë një seri ligjëratash krahas punëtorive, ku do të shqyrtohen tema që kanë të bëjnë me fantashkencën dhe se si ajo ndërlidhet me shoqërinë, mjedisin, feminizimin, artet, arkitekturën, muzikën etj.

Tekstet nga punëtoria do të përmblidhen dhe publikohen në numrin inaugurues të zinës “KSci-Fi”.

Aplikimi:

Afati i fundit për aplikim: 27 qershor, 2022. Afati është zgjatur deri më: 5 korrik 2022.

Klikoni këtu për të plotësuar Aplikimin.

Ky program është pa pagesë për pjesëmarrësit.

Nëse keni pyetje, ju lutemi, të na shkruani në adresën: KosovoStoryLab@gmail.com

StoryLab in Manifesta 14

StoryLab is honored, proud, and excited to participate in Manifesta 14 alongside so many amazing artists, collectives, initiatives, and organizations. Manifesta’s 100-day artistic program will take place from July 22, 2022, until October 30, 2022, in Prishtina, Kosovo.

Manifesta 14’s curatorial concept — it matters what worlds world worlds — focuses on exploring ways we tell stories, which, incidentally, is also StoryLab’s main focus.

StoryLab’s projects will contribute to the upcoming Center for Narrative Practice at the site of the former Hivzi Sylejmani Library in Prishtina.

More info coming up soon.

KSci-Fi coming up soon

KSci-Fi: Kosovo Science Fiction Society.


community | zine | imprint

Coming up soon. Stay tuned.

Original soundtrack by Liburn Jupolli. “Longing for the Hive-Mind” from “The Arbiter”.

For more of the same music, visit Arbiter Central Repository https://storylab.al/arbiter/

Shkolla e Cineks-it hapë thirrjen për programin: Shkrim për Kulturë dhe Film

Instituti Undesignate dhe Shkolla e Cineks-it në bashkëpunim me StoryLab kanë hapur thirrjen për programin “Shkrim për Kulturë dhe Film” i cili integron një seri ligjeratash dhe punëtorish të cilat synojnë të zhvillojnë aftësitë e shkrimit për kulturë dhe film. Ky program synon zhvillimin e aftësive për të kritikuar dhe analizuar në mënyrë koherente veprat kinematografike dhe artistike. Ligjeratat e ndryshme kanë për qëllim t’i ndihmojnë pjesëmarrësve t’i shohin filmat dhe veprat artistike nga këndvështrime shoqërore, filozofike, antropologjike dhe artistike.

“Programet e Cineks-it e adresojnë edukimin kulturorë në dy aspekte. Një, përmes ofrimit të arsimimit kualitativ interdisciplinor dhe të përqëndruar për të rinjtë. Dhe dy, edukimin e përgjithshëm përmes blogjeve, video eseve, artikujve dhe dokumentarëve kreativ që do të publikohen dhe shpërndahen çdo javë për publikun nga Cineks.com.” tha drejtori i programeve tek Instituti Undesignate dhe Cineks-i, Lum Çitaku.

Nita Luci, Lura Limani, Lum Citaku, Norika Sefa, Fatmir Mustafa – Karllo, Liburn Jupolli, Shpetim Selmani, janë vetëm disa nga shkrimtarët, artistët dhe profesorët që do të trajtojnë tema duke filluar nga arti, kultura, antropologjia, feminizmi, teoria e filmit, kritika, aktrimi, muzika, letërsia, dhe filozofia.

“Çka e veçon këtë program të parë”, thotë Artrit Bytyçi nga StoryLab, në bashkëpunim me të cilin është zhvilluar programi, “është mënyra se si i kemi strukturuar punëtoritë dhe ligjëratat. Për të shkruar efektivisht për film, një krijues duhet të dijë ta dekodoj gjuhën e filmit, të ketë njohuri për artin e fotografisë, muzikës dhe aktrimit. Poashtu është mirë të mësohet arti i të intervistuarit. Nëse shkruan për film, intervista me një aktore apo regjisore do të shtojë një dimension shtesë të interpretimit të filmit.”

Në fund të seminarit dhe serisë së ligjëratave, krijuesit pjesëmarrës do ta kenë nga një shkrim të gatshëm për botim në Blog-un e Cineks-it, si dhe të paktën dy tekste në zhvillim për t’u botuar në muajt në vijim.

Progami është falas.

Shkolla e Cineks-it mbështetet nga Agjensioni Zviceran për Zhvillim dhe Bashkëpunim – SDC

Afati për aplikim është deri me 12 Korrik dhe formulari për aplikim gjendet në webafqen e Cineks.com me poshtë:

Apply for Writing for Culture and Cinema Program

Institute Undesignate and Cineks, in collaboration with StoryLab, invite you to apply for a series of lectures and workshops which aim to develop your writing for film and culture skills. Be it criticism, nonfiction, creative writing, journalism, texts with an academic focus, blogs, or some experiment that mixes them all — This is the space for you.

This 6-week program will not only focus on the art of writing, but will also aim to develop your ability to critique and coherently analyse cinematic and artistic works. To achieve this we have set up a series of lectures with diverse topics to help you view films from societal, philosophical, anthropological and artistic perspectives. The workshop will also pave the way for you to be commissioned to write for us and our blog, and give you the chance to gain experience and make connections.

By the end of the workshop and lecture series, you will have one piece of writing ready for publication at Cineks.com Blog, as well as at least two in-development texts for publication in the following months. Our aim is to commission each writer’s texts.

Format:

This 6-weeks program includes writing workshops, lectures, discussions, and interactive/immersive learning experiences.

Nita Luci, Lura Limani, Lum Çitaku, Norika Sefa, Fatmir Mustafa – Karllo, Liburn Jupolli, Shpëtim Selmani, are just some among the prominent writers, artists, and professors to tackle topics ranging from art, culture, feminism, film theory, criticism, acting, music, literature, philosophy.

Writing workshops will be led by our resident writer, Artrit Bytyçi of StoryLab.

Application:

Please make sure you apply before our July 8, 2021 deadline. Deadline extended to July 12, 2021.

Click here to fill in the application.

This program is free for the participants.

If you have any questions please write to us at cineks@undesignate.com


Cineks.com platform and school is created by Institute Undesignate.

This program is sponsored by the generous support of Swiss Development Cooperation Agency – SDC

Writing workshops are organized with the cooperation of StoryLab.

Aplikoni për Programin: Shkrim për Kulturë dhe Film

Instituti Undesignate dhe Cineks, në bashkëpunim me StoryLab, ju ftojnë të aplikoni për një seri ligjeratash dhe punëtorish të cilat synojnë të zhvillojnë aftësitë e shkrimit tuaj për kulturë dhe film. Qoftë kritikë, letërsi artistike, shkrim kreativ, gazetari, tekste me fokus akademik, blogje ose ndonjë eksperiment që i kombinon që të gjitha — Kjo është hapësira për ju.

Ky program 6-javor përveç që do të përqëndrohet në artin e të shkruarit, ai gjithashtu synon zhvillimin e aftësive për të kritikuar dhe analizuar në mënyrë koherente veprat kinematografike dhe artistike. Për të arritur këtë ne kemi planifikuar një seri ligjeratash me tema të ndryshme që t’ju ndihmojnë t’i shihni filmat nga këndvështrimet shoqërore, filozofike, antropologjike dhe artistike. Punëtoria gjithashtu do të hap rrugë që ju të angazhoheni të shkruani për ne dhe blogun tonë, dhe t’ju japë mundësinë për të fituar përvojë e për të krijuar lidhje profesionale.

Në fund të seminarit dhe serisë së ligjëratave, do të keni një shkrim të gatshëm për botim në Blog-un e Cineks.com, si dhe të paktën dy tekste në zhvillim për t’u botuar në muajt në vijim. Qëllimi ynë është që pjesëmarrësit të angazhohen dhe kompensohen për shkrimet e tyre, duke u bërë kështu bashkëpuntorë tanë.

Formati: 

Ky program 6-javor përfshin punëtori me shkrim, leksione, diskutime dhe përvoja mësimore interaktive / gjithëpërfshirëse.

Nita Luci, Lura Limani, Lum Çitaku, Norika Sefa, Fatmir Mustafa – Karllo, Liburn Jupolli, Shpëtim Selmani, janë vetëm disa nga shkrimtarët, artistët dhe profesorët e shquar që do të trajtojnë tema duke filluar nga arti, kultura, feminizmi, teoria e filmit, kritika, aktrimi, muzikë, letërsi, filozofi.

Punëtoritë e shkrimit do të drejtohen nga shkrimtari ynë rezident, Artrit Bytyçi nga StoryLab.

Aplikacioni:

Ju lutemi sigurohuni që të aplikoni para afatit të fundit me 8 Korrik, 2021. Afati është zgjatur deri më 12 Korrik, 2021
Klikoni këtu për ta plotësuar aplikacionin.

Ky program është pa pagesë për pjesëmarrësit.

Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi na shkruani në cineks@undesignate.com

Platforma dhe shkolla e Cineks-it është krijuar nga Institute Undesignate.
Ky program mbështetet nga Agjensioni Zviceran për Zhvillim dhe Bashkëpunim – SDC
Punëtoritë e shkrimit organizohen me bashkëpunimin e StoryLab.

Workshops: The Food on Our Tables

StoryLab is delighted to cooperate with our friends at Kosovo Calling Ethnography Project. Check out and apply for their Workshop:

CALL FOR PARTICIPANTS

Kosovo Calling is an initiative to document traditional and contemporary cultural practices among Kosovo’s diverse communities. The project is generously supported by KUSA and the U.S. Embassy Pristina, Kosovo.

We welcome applications from students of all fields and from all communities, particularly those with fewer chances in the past. To be considered, you must:

 • Be an advanced university student or recent graduate living in Kosovo.
 • Have a good level of understanding and speaking English.
 • Have an interest in ethnography and cultural practices.
 • Show willingness to learn creative documentation techniques.
 • Be committed to attending all three workshops
 • Be willing to work on a collaborative multimedia project.

To apply, please complete and submit the form below. Deadline for applications is 17 February 2021. Successful applicants will be informed via e-mail shortly after the deadline.


Punëtori: Ushqimi në Tryezat Tona

StoryLab ka nderin dhe kënaqësinë të bashkëpunojë me kolegët tanë nga Kosovo Calling Ethnography Project. Aplikoni për Punëtoritë e tyre:

Thirrja e Kosovës është iniciativë që ka marrë për detyrë dokumentimin e praktikave tradicionale dhe bashkëkohore kulturore midis komuniteteve të ndryshme të Kosovës. Projekti është mbështetur nga KUSA dhe Ambasada Amerikane në Prishtinë, Kosovë.
Ne mirëpresim aplikime nga studentë të të gjitha fushave dhe nga të gjitha komunitetet, veçanërisht ata që kan pasur më pak mundësi për të marrë pjesë në këso lloj aktivitetesh në të kaluarën. Për tu marrë në konsideratë, ju duhet:

 • Duhet të jeni studentë i avancuar i universitetit ose i sapo diplomuar që jeton në Kosovë.
 • Duhet të keni një nivel të mirë të të kuptuarit dhe të folurit në gjuhën angleze.
 • Duhet të shfaqni interes për etnografinë dhe praktikat kulturore.
 • Tregoni gatishmëri për të mësuar teknikat krijuese të dokumentimit.
 • Jini të përkushtuar për të marrë pjesë në të tre punëtoritë.
 • Jini të gatshëm të punoni në një projekt multimedial bashkëpunues.

Për të aplikuar, ju lutemi plotësoni dhe dorëzoni formularin më poshtë. Afati i fundit për aplikime është 17 Shkurt 2021. Aplikantët e suksesshëm do të informohen përmes postës elektronike menjëherë pas përfundimit të afatit.

Arriving January 2021: The Arbiter: Episode 1

We are honored to announce our upcoming publication.

“The Arbiter” by Artrit Bytyçi is a serialized ethno-cyber-punk novel. Episode 1 is expected to arrive in print in January 2021.

This is a bilingual edition that comes in both English and Albanian. Beside the first installment of the story, it will also feature several essays, nonfiction texts, and literary criticism.

If you like the music featured in our book trailer, you will also enjoy a special text by Liburn Jupolli where he explains his process of composing the soundtrack for “The Arbiter”.

Published by Artro Books and StoryLab, under our new imprint — KSci-Fi.

This publication is made possible with the generous support from the Municipality of Prishtina.

Creative Writing & Publishing Lab with Artrit Bytyçi

**Application deadline extended until October 25th**

Greetings writers,

You are invited to participate in a series of creative writing workshops with Artrit Bytyçi. The workshop will focus on fiction and nonfiction: short stories, excerpts from novels, personal essays, excerpts from memoirs, or any other kind of experimental prose. (This time we won’t focus on poetry.)

The workshop will span over 6 sessions, with around 10-15 participants, and will meet every 1-2 weeks (in Prishtina and/or online). The workshop will be led by Artrit Bytyçi, M.F.A. in Creative Writing from The New School in New York City.

Submitted texts can be in Albanian and/or English.

Each session will be held in the style of workshops inspired by the Creative Writing Program at The New School in New York and, among others, will feature: discussions and lectures on the craft of writing, workshopping of works submitted by the participants, comments, suggestions, critiques, exploration of various authors and methods they used. For each class, participants will submit homework and complete reading specified in the class syllabus.

By the end of the workshop, works will be published in print and online, and participants will have a chase to read them at a literary event (“live” or “online).

Application:

The workshop is open to writers older than 18. The main criteria will be the quality of the writing.

Previous experience with creative writing is preferred, since this is intended as an intermediate-advanced level workshop.

Application deadline: 15 October 2020. Click here to fill in the application.

If you have any questions please write to us at kosovostorylab@gmail.com

This project is free for the participants and is supported by the Municipality of Prishtina.

Laborator i Shkrimit Kreativ dhe Botimit me Artrit Bytyçi-n

**Afati i aplikimit zgjatet deri më 25 Tetor**

Përshëndetje prozatorë,

Ju ftojmë të mirrni pjesë në serinë e punëtorive të shkrimit kreativ me Artrit Bytyçi-n. Punëtoria do të fokusohet në prozë (fiction dhe nonfiction): tregim, fragment romani, ese personale, fragment memoari, apo çfardo eksperimenti që ka të bëj me prozë. (Kësaj here nuk do të fokusohemi në poezi.)

Puëtoria do të mbahet gjatë 6 sesioneve, me rreth 10-15 pjesëmarrës, që do të takohen çdo 1-2 javë (në Prishtinë ose/dhe online). Punëtoria do të udhëhiqet nga Artrit Bytyçi, M.F.A. në Creative Writing nga The New School në New York City.

Shkrimet mund të jenë në shqip dhe/ose anglisht.

Sesionet do të mbahen në stil të punëtorive të Creative Writing Program të The New School në New York dhe, pos tjerash, do të përmbajnë: diskutim dhe ligjërata për “zanatin” e shkrimit, diskutim të punimeve të pjesëmarrësve me komente, sygjerime, dhe kritika; diskutim të shkrimeve nga autorë të ndryshëm dhe metodave të përdorura nga ta. Për çdo sesion, pjesëmarrësit do të bëjnë detyra shkrimi dhe lexime të cekura paraprakisht në syllabusin e punëtorisë.

Në fund të punëtorisë, shkrimet do të botohen në shtyp dhe online, dhe do të prezantohen gjatë një eveniment letrarë (“live” ose “online”).

Aplikimi:

Punëtoria është e hapur për shkrimtarë dhe artistë mbi 18 vjeç. Kriter kryesorë për pjesëmarrje do të jetë kualiteti i shkrimit.

Rekomandohet përvojë e mëparshme në shkrime kreative, ngaqë punëtoria është e paraparë të jetë e nivelit të mesëm-lartë.

Afati i fundit për aplikim: 15 Tetor 2020. Klikoni këtu për të plotësuar aplikimin.

Për çdo pyetje mund të na kontaktoni në kosovostorylab@gmail.com

Ky projekt është pa pagesë për pjesëmarrësit dhe mbështetet nga Komuna e Prishtinës.