Apply for a Summer of Science Fiction

A Summer of Science Fiction: Creative Writing Workshops, Lectures, and KSci-Fi Zine

StoryLab, as part of Manifesta 14 Prishtina, invites you to apply for a 7-week series of creative writing workshops and lectures with a special focus on science fiction, by the end of which participants will have one piece of peer-reviewed writing ready for publication in the upcoming KSci-Fi zine.

If you are passionate about cyberpunk, space opera, environmental sci-fi, speculative fiction, fantasy, criticism, personal essays about sci-fi, or some hybrid experiment that mixes them all — then KSci-Fi – Kosovo Science Fiction Foundation is the space (and time) for you.

Even though writing science fiction is not very common in Kosovo, we at StoryLab believe that it is essential. In a young democracy like Kosovo, it may sometimes be easier to comment on and explore the societal developments through a “filter” of literary texts that feature robots, space ships, hackers, environmental apocalypse, multiverses and alternate realities, utopias and dystopias, explorations into the potential of the mind, and ruminations on space and time.

Time and Place:

This 7-week program will feature creative writing workshops, lectures, and group discussions. Workshops and lectures will be held in person at the Centre for Narrative Practice, a new permanent interdisciplinary institution and a Manifesta 14 Prishtina venue on the premises of the former Hivzi Sylejmani Library.

For the convenience of our international participants, we will also provide an option to follow the workshops online.

The program is expected to start in late July 2022 and end in early September 2022.

Format:

The creative writing workshop will be led by Artrit Bytyçi, M.F.A. in Creative Writing from the New School in New York City.

The workshop will span over seven sessions, with around 10-14 participants, and will meet once a week. Each week, 2-3 students will submit their texts in advance, which will be workshopped by their peers. Each session will also feature discussions and lectures on the craft of writing, exploration of various authors and methods they use, as well as comments, suggestions, and constructive critiques. For each class, participants will also be assigned readings, and short assignments.

Submitted texts can be in Albanian and/or English.

StoryLab will also organize a lecture series alongside the workshops, where we will cover topics related to science fiction and how it intersects with society, the environment, feminism, arts, film, architecture, music, etc.

The texts from the workshop will be collected and published in the inaugural issue of KSci-Fi zine.

Application:

Please make sure you apply before our deadline: June 27, 2022. The deadline is extended to July 5, 2022.

Click here to fill in the Application.

This program is free for the participants.

If you have any questions please write to us at KosovoStoryLab@gmail.com

Aplikoni për Verën e fantashkencës

Vera e fantashkencës: Punëtori të shkrimit kreativ, ligjërata dhe zinë “KSci-Fi”

StoryLab, si pjesë e Manifesta 14 Prishtina, ju fton të aplikoni për një seri 7-javore të punëtorive të shkrimit kreativ dhe ligjëratave me vëmendje të veçantë në fantashkencë. Në fund të këtij programi pjesëmarrësit do të kenë të përpiluar nga një shkrim që do të publikohet në zinën e ardhshme “KSci-Fi”.

Nëse jeni të apasionuar pas cyperpunk-ut, operave hapsinore, fantashkencës mjedisore, trillit spekulativ, fantazisë, kritikës, eseve personale mbi fantashkencën, apo për ndonjë eksperiment hibrid që i përzien të tëra — atëherë, KSci-Fi është hapësira (dhe koha) për ju!

Edhe pse shkrimi i zhanrit fantastiko-shkencor nuk është shumë i përhapur në Kosovë, StoryLab beson se zhvillimi i tij është thelbësor. Në një demokraci të re, si Kosova, ndonjëherë është më e lehtë të komentohet dhe hulumtohet mbi zhvillimet shoqërore përmes një “filtri” letrar ku shfaqen robotë, anije kozmike, hakerë, apokalipse mjedisore, multiverse dhe realitete alternative, utopi dhe distopi, eksplorime të potencialit të mendjes, dhe shqyrtime mbi hapësirën dhe kohën.

Koha dhe Vendi:

Ky program 7-javor do të përmbajë punëtori të shkrimit krijues, ligjërata, dhe diskutime në grup.

Punëtoritë dhe ligjëratat do të mbahen fizikisht në Qendrën për Praktikë Rrëfyese, në institucionin e ri ndërdisiplinor e permanent, hapësirë e Manifesta 14 Prishina në ndërtesën e ish-bibliotekës “Hivzi Sulejmani”.

Gjithashtu do të ofrojmë mundësinë e vijimit të punëtorive online, për lehtësi të pjesëmarrësve tanë ndërkombëtar.

Programi pritet të fillojë në fund të korrikut 2022 dhe të përfundojë në fillim të shtatorit 2022.

Formati:

Punëtoria e shkrimit kreativ do të drejtohet nga Artrit Bytyçi, M.F.A në Shkrim Kreativ nga The New School në New York City.

Punëtoria do të shtrihet në shtatë sesione me rreth 10-14 pjesëmarrës të cilët do të takohen një herë në javë.

Secilën javë, 2-3 studentë do të dërgojnë tekstet e tyre paraprakisht, të cilët do të komentohen dhe përpunohen në bashkëpunim me pjesëmarrësit e tjerë. Në secilin sesion do të mbahen diskutime dhe ligjërata mbi zanatin e të shkruarit, hulumtime të autorëve të ndryshëm dhe metodave që ata përdorin, si dhe komente, sugjerime dhe kritika konstruktive. Për secilin takim, do të ketë detyra të vogla leximi dhe shkrimi.

Tekstet e dërguara mund të jenë në gjuhën shqipe dhe/ose në gjuhën angleze.

StoryLab gjithashtu do të organizojë një seri ligjëratash krahas punëtorive, ku do të shqyrtohen tema që kanë të bëjnë me fantashkencën dhe se si ajo ndërlidhet me shoqërinë, mjedisin, feminizimin, artet, arkitekturën, muzikën etj.

Tekstet nga punëtoria do të përmblidhen dhe publikohen në numrin inaugurues të zinës “KSci-Fi”.

Aplikimi:

Afati i fundit për aplikim: 27 qershor, 2022. Afati është zgjatur deri më: 5 korrik 2022.

Klikoni këtu për të plotësuar Aplikimin.

Ky program është pa pagesë për pjesëmarrësit.

Nëse keni pyetje, ju lutemi, të na shkruani në adresën: KosovoStoryLab@gmail.com