Arriving January 2021: The Arbiter: Episode 1

We are honored to announce our upcoming publication.

“The Arbiter” by Artrit Bytyçi is a serialized ethno-cyber-punk novel. Episode 1 is expected to arrive in print in January 2021.

This is a bilingual edition that comes in both English and Albanian. Beside the first installment of the story, it will also feature several essays, nonfiction texts, and literary criticism.

If you like the music featured in our book trailer, you will also enjoy a special text by Liburn Jupolli where he explains his process of composing the soundtrack for “The Arbiter”.

Published by Artro Books and StoryLab, under our new imprint — KSci-Fi.

This publication is made possible with the generous support from the Municipality of Prishtina.

Creative Writing & Publishing Lab with Artrit Bytyçi

**Application deadline extended until October 25th**

Greetings writers,

You are invited to participate in a series of creative writing workshops with Artrit Bytyçi. The workshop will focus on fiction and nonfiction: short stories, excerpts from novels, personal essays, excerpts from memoirs, or any other kind of experimental prose. (This time we won’t focus on poetry.)

The workshop will span over 6 sessions, with around 10-15 participants, and will meet every 1-2 weeks (in Prishtina and/or online). The workshop will be led by Artrit Bytyçi, M.F.A. in Creative Writing from The New School in New York City.

Submitted texts can be in Albanian and/or English.

Each session will be held in the style of workshops inspired by the Creative Writing Program at The New School in New York and, among others, will feature: discussions and lectures on the craft of writing, workshopping of works submitted by the participants, comments, suggestions, critiques, exploration of various authors and methods they used. For each class, participants will submit homework and complete reading specified in the class syllabus.

By the end of the workshop, works will be published in print and online, and participants will have a chase to read them at a literary event (“live” or “online).

Application:

The workshop is open to writers older than 18. The main criteria will be the quality of the writing.

Previous experience with creative writing is preferred, since this is intended as an intermediate-advanced level workshop.

Application deadline: 15 October 2020. Click here to fill in the application.

If you have any questions please write to us at kosovostorylab@gmail.com

This project is free for the participants and is supported by the Municipality of Prishtina.

Laborator i Shkrimit Kreativ dhe Botimit me Artrit Bytyçi-n

**Afati i aplikimit zgjatet deri më 25 Tetor**

Përshëndetje prozatorë,

Ju ftojmë të mirrni pjesë në serinë e punëtorive të shkrimit kreativ me Artrit Bytyçi-n. Punëtoria do të fokusohet në prozë (fiction dhe nonfiction): tregim, fragment romani, ese personale, fragment memoari, apo çfardo eksperimenti që ka të bëj me prozë. (Kësaj here nuk do të fokusohemi në poezi.)

Puëtoria do të mbahet gjatë 6 sesioneve, me rreth 10-15 pjesëmarrës, që do të takohen çdo 1-2 javë (në Prishtinë ose/dhe online). Punëtoria do të udhëhiqet nga Artrit Bytyçi, M.F.A. në Creative Writing nga The New School në New York City.

Shkrimet mund të jenë në shqip dhe/ose anglisht.

Sesionet do të mbahen në stil të punëtorive të Creative Writing Program të The New School në New York dhe, pos tjerash, do të përmbajnë: diskutim dhe ligjërata për “zanatin” e shkrimit, diskutim të punimeve të pjesëmarrësve me komente, sygjerime, dhe kritika; diskutim të shkrimeve nga autorë të ndryshëm dhe metodave të përdorura nga ta. Për çdo sesion, pjesëmarrësit do të bëjnë detyra shkrimi dhe lexime të cekura paraprakisht në syllabusin e punëtorisë.

Në fund të punëtorisë, shkrimet do të botohen në shtyp dhe online, dhe do të prezantohen gjatë një eveniment letrarë (“live” ose “online”).

Aplikimi:

Punëtoria është e hapur për shkrimtarë dhe artistë mbi 18 vjeç. Kriter kryesorë për pjesëmarrje do të jetë kualiteti i shkrimit.

Rekomandohet përvojë e mëparshme në shkrime kreative, ngaqë punëtoria është e paraparë të jetë e nivelit të mesëm-lartë.

Afati i fundit për aplikim: 15 Tetor 2020. Klikoni këtu për të plotësuar aplikimin.

Për çdo pyetje mund të na kontaktoni në kosovostorylab@gmail.com

Ky projekt është pa pagesë për pjesëmarrësit dhe mbështetet nga Komuna e Prishtinës.