KSci-Fi coming up soon

KSci-Fi: Kosovo Science Fiction Society.


community | zine | imprint

Coming up soon. Stay tuned.

Original soundtrack by Liburn Jupolli. “Longing for the Hive-Mind” from “The Arbiter”.

For more of the same music, visit Arbiter Central Repository https://storylab.al/arbiter/

Apply for the third edition of Lokomotiva 2.0 workshops

Kosovo 2.0 invites you to register for a workshop to develop your creative writing and research skills, organized within the Lokomotiva 2.0 program funded by the Prince Claus Fund.

The workshop “Research methods, writing and publication” will be held on September 7 and 8, 2021 from 10:00 to 15:00, at K2.0. The application deadline is September 2, 2021.

In this workshop, you will have the opportunity to learn what research is, how to approach different social topics, what are the research methods and how to apply them, how to identify and quote sources and more.

On the first day (September 7) you will learn about the basics of creative writing, stories, narratives and literary genres. Participants will choose a genre and work on a short literary essay. This task will be assigned to you on the first day and must be completed by the second day of the workshop.

During the second day (September 8), participants will discuss some examples of good beginnings of books, stories or essays. Then they will compare them with their writings. Some editing techniques will also be discussed and there will be an exchange of ideas for future projects, focusing specifically on the topics of gender, ethnicity, race and religion. This workshop will lay the groundwork for the jobs that participants will perform in the future.

We invite young journalists, researchers, activists and other interested individuals who want to express themselves through published articles to apply for this workshop, led by the writer Artrit Bytyçi and psychologist Adea Kondirolli.

The workshop will be held in the event space at the offices of Kosovo 2.0 (St. Ferat Dragaj nr 25 | behind Furra Qerimi 1, in Sunny Hill, Prishtina).

For those who need, translation into English and Serbian will be provided.

To register for the workshop, please click here.

Applicants will be notified via email about the status of their application. The deadline for registration is September 2, 2021.

The sections on Writing and Publishing were developed in collaboration with StoryLab.

Lokomotiva 2.0 is supported by the Prince Claus Fund.

Shkolla e Cineks-it hapë thirrjen për programin: Shkrim për Kulturë dhe Film

Instituti Undesignate dhe Shkolla e Cineks-it në bashkëpunim me StoryLab kanë hapur thirrjen për programin “Shkrim për Kulturë dhe Film” i cili integron një seri ligjeratash dhe punëtorish të cilat synojnë të zhvillojnë aftësitë e shkrimit për kulturë dhe film. Ky program synon zhvillimin e aftësive për të kritikuar dhe analizuar në mënyrë koherente veprat kinematografike dhe artistike. Ligjeratat e ndryshme kanë për qëllim t’i ndihmojnë pjesëmarrësve t’i shohin filmat dhe veprat artistike nga këndvështrime shoqërore, filozofike, antropologjike dhe artistike.

“Programet e Cineks-it e adresojnë edukimin kulturorë në dy aspekte. Një, përmes ofrimit të arsimimit kualitativ interdisciplinor dhe të përqëndruar për të rinjtë. Dhe dy, edukimin e përgjithshëm përmes blogjeve, video eseve, artikujve dhe dokumentarëve kreativ që do të publikohen dhe shpërndahen çdo javë për publikun nga Cineks.com.” tha drejtori i programeve tek Instituti Undesignate dhe Cineks-i, Lum Çitaku.

Nita Luci, Lura Limani, Lum Citaku, Norika Sefa, Fatmir Mustafa – Karllo, Liburn Jupolli, Shpetim Selmani, janë vetëm disa nga shkrimtarët, artistët dhe profesorët që do të trajtojnë tema duke filluar nga arti, kultura, antropologjia, feminizmi, teoria e filmit, kritika, aktrimi, muzika, letërsia, dhe filozofia.

“Çka e veçon këtë program të parë”, thotë Artrit Bytyçi nga StoryLab, në bashkëpunim me të cilin është zhvilluar programi, “është mënyra se si i kemi strukturuar punëtoritë dhe ligjëratat. Për të shkruar efektivisht për film, një krijues duhet të dijë ta dekodoj gjuhën e filmit, të ketë njohuri për artin e fotografisë, muzikës dhe aktrimit. Poashtu është mirë të mësohet arti i të intervistuarit. Nëse shkruan për film, intervista me një aktore apo regjisore do të shtojë një dimension shtesë të interpretimit të filmit.”

Në fund të seminarit dhe serisë së ligjëratave, krijuesit pjesëmarrës do ta kenë nga një shkrim të gatshëm për botim në Blog-un e Cineks-it, si dhe të paktën dy tekste në zhvillim për t’u botuar në muajt në vijim.

Progami është falas.

Shkolla e Cineks-it mbështetet nga Agjensioni Zviceran për Zhvillim dhe Bashkëpunim – SDC

Afati për aplikim është deri me 12 Korrik dhe formulari për aplikim gjendet në webafqen e Cineks.com me poshtë:

Apply for Writing for Culture and Cinema Program

Institute Undesignate and Cineks, in collaboration with StoryLab, invite you to apply for a series of lectures and workshops which aim to develop your writing for film and culture skills. Be it criticism, nonfiction, creative writing, journalism, texts with an academic focus, blogs, or some experiment that mixes them all — This is the space for you.

This 6-week program will not only focus on the art of writing, but will also aim to develop your ability to critique and coherently analyse cinematic and artistic works. To achieve this we have set up a series of lectures with diverse topics to help you view films from societal, philosophical, anthropological and artistic perspectives. The workshop will also pave the way for you to be commissioned to write for us and our blog, and give you the chance to gain experience and make connections.

By the end of the workshop and lecture series, you will have one piece of writing ready for publication at Cineks.com Blog, as well as at least two in-development texts for publication in the following months. Our aim is to commission each writer’s texts.

Format:

This 6-weeks program includes writing workshops, lectures, discussions, and interactive/immersive learning experiences.

Nita Luci, Lura Limani, Lum Çitaku, Norika Sefa, Fatmir Mustafa – Karllo, Liburn Jupolli, Shpëtim Selmani, are just some among the prominent writers, artists, and professors to tackle topics ranging from art, culture, feminism, film theory, criticism, acting, music, literature, philosophy.

Writing workshops will be led by our resident writer, Artrit Bytyçi of StoryLab.

Application:

Please make sure you apply before our July 8, 2021 deadline. Deadline extended to July 12, 2021.

Click here to fill in the application.

This program is free for the participants.

If you have any questions please write to us at cineks@undesignate.com


Cineks.com platform and school is created by Institute Undesignate.

This program is sponsored by the generous support of Swiss Development Cooperation Agency – SDC

Writing workshops are organized with the cooperation of StoryLab.

Aplikoni për Programin: Shkrim për Kulturë dhe Film

Instituti Undesignate dhe Cineks, në bashkëpunim me StoryLab, ju ftojnë të aplikoni për një seri ligjeratash dhe punëtorish të cilat synojnë të zhvillojnë aftësitë e shkrimit tuaj për kulturë dhe film. Qoftë kritikë, letërsi artistike, shkrim kreativ, gazetari, tekste me fokus akademik, blogje ose ndonjë eksperiment që i kombinon që të gjitha — Kjo është hapësira për ju.

Ky program 6-javor përveç që do të përqëndrohet në artin e të shkruarit, ai gjithashtu synon zhvillimin e aftësive për të kritikuar dhe analizuar në mënyrë koherente veprat kinematografike dhe artistike. Për të arritur këtë ne kemi planifikuar një seri ligjeratash me tema të ndryshme që t’ju ndihmojnë t’i shihni filmat nga këndvështrimet shoqërore, filozofike, antropologjike dhe artistike. Punëtoria gjithashtu do të hap rrugë që ju të angazhoheni të shkruani për ne dhe blogun tonë, dhe t’ju japë mundësinë për të fituar përvojë e për të krijuar lidhje profesionale.

Në fund të seminarit dhe serisë së ligjëratave, do të keni një shkrim të gatshëm për botim në Blog-un e Cineks.com, si dhe të paktën dy tekste në zhvillim për t’u botuar në muajt në vijim. Qëllimi ynë është që pjesëmarrësit të angazhohen dhe kompensohen për shkrimet e tyre, duke u bërë kështu bashkëpuntorë tanë.

Formati: 

Ky program 6-javor përfshin punëtori me shkrim, leksione, diskutime dhe përvoja mësimore interaktive / gjithëpërfshirëse.

Nita Luci, Lura Limani, Lum Çitaku, Norika Sefa, Fatmir Mustafa – Karllo, Liburn Jupolli, Shpëtim Selmani, janë vetëm disa nga shkrimtarët, artistët dhe profesorët e shquar që do të trajtojnë tema duke filluar nga arti, kultura, feminizmi, teoria e filmit, kritika, aktrimi, muzikë, letërsi, filozofi.

Punëtoritë e shkrimit do të drejtohen nga shkrimtari ynë rezident, Artrit Bytyçi nga StoryLab.

Aplikacioni:

Ju lutemi sigurohuni që të aplikoni para afatit të fundit me 8 Korrik, 2021. Afati është zgjatur deri më 12 Korrik, 2021
Klikoni këtu për ta plotësuar aplikacionin.

Ky program është pa pagesë për pjesëmarrësit.

Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi na shkruani në cineks@undesignate.com

Platforma dhe shkolla e Cineks-it është krijuar nga Institute Undesignate.
Ky program mbështetet nga Agjensioni Zviceran për Zhvillim dhe Bashkëpunim – SDC
Punëtoritë e shkrimit organizohen me bashkëpunimin e StoryLab.

Workshops: The Food on Our Tables

StoryLab is delighted to cooperate with our friends at Kosovo Calling Ethnography Project. Check out and apply for their Workshop:

CALL FOR PARTICIPANTS

Kosovo Calling is an initiative to document traditional and contemporary cultural practices among Kosovo’s diverse communities. The project is generously supported by KUSA and the U.S. Embassy Pristina, Kosovo.

We welcome applications from students of all fields and from all communities, particularly those with fewer chances in the past. To be considered, you must:

 • Be an advanced university student or recent graduate living in Kosovo.
 • Have a good level of understanding and speaking English.
 • Have an interest in ethnography and cultural practices.
 • Show willingness to learn creative documentation techniques.
 • Be committed to attending all three workshops
 • Be willing to work on a collaborative multimedia project.

To apply, please complete and submit the form below. Deadline for applications is 17 February 2021. Successful applicants will be informed via e-mail shortly after the deadline.


Punëtori: Ushqimi në Tryezat Tona

StoryLab ka nderin dhe kënaqësinë të bashkëpunojë me kolegët tanë nga Kosovo Calling Ethnography Project. Aplikoni për Punëtoritë e tyre:

Thirrja e Kosovës është iniciativë që ka marrë për detyrë dokumentimin e praktikave tradicionale dhe bashkëkohore kulturore midis komuniteteve të ndryshme të Kosovës. Projekti është mbështetur nga KUSA dhe Ambasada Amerikane në Prishtinë, Kosovë.
Ne mirëpresim aplikime nga studentë të të gjitha fushave dhe nga të gjitha komunitetet, veçanërisht ata që kan pasur më pak mundësi për të marrë pjesë në këso lloj aktivitetesh në të kaluarën. Për tu marrë në konsideratë, ju duhet:

 • Duhet të jeni studentë i avancuar i universitetit ose i sapo diplomuar që jeton në Kosovë.
 • Duhet të keni një nivel të mirë të të kuptuarit dhe të folurit në gjuhën angleze.
 • Duhet të shfaqni interes për etnografinë dhe praktikat kulturore.
 • Tregoni gatishmëri për të mësuar teknikat krijuese të dokumentimit.
 • Jini të përkushtuar për të marrë pjesë në të tre punëtoritë.
 • Jini të gatshëm të punoni në një projekt multimedial bashkëpunues.

Për të aplikuar, ju lutemi plotësoni dhe dorëzoni formularin më poshtë. Afati i fundit për aplikime është 17 Shkurt 2021. Aplikantët e suksesshëm do të informohen përmes postës elektronike menjëherë pas përfundimit të afatit.