Shkolla e Cineks-it hapë thirrjen për programin: Shkrim për Kulturë dhe Film

Instituti Undesignate dhe Shkolla e Cineks-it në bashkëpunim me StoryLab kanë hapur thirrjen për programin “Shkrim për Kulturë dhe Film” i cili integron një seri ligjeratash dhe punëtorish të cilat synojnë të zhvillojnë aftësitë e shkrimit për kulturë dhe film. Ky program synon zhvillimin e aftësive për të kritikuar dhe analizuar në mënyrë koherente veprat kinematografike dhe artistike. Ligjeratat e ndryshme kanë për qëllim t’i ndihmojnë pjesëmarrësve t’i shohin filmat dhe veprat artistike nga këndvështrime shoqërore, filozofike, antropologjike dhe artistike.

“Programet e Cineks-it e adresojnë edukimin kulturorë në dy aspekte. Një, përmes ofrimit të arsimimit kualitativ interdisciplinor dhe të përqëndruar për të rinjtë. Dhe dy, edukimin e përgjithshëm përmes blogjeve, video eseve, artikujve dhe dokumentarëve kreativ që do të publikohen dhe shpërndahen çdo javë për publikun nga Cineks.com.” tha drejtori i programeve tek Instituti Undesignate dhe Cineks-i, Lum Çitaku.

Nita Luci, Lura Limani, Lum Citaku, Norika Sefa, Fatmir Mustafa – Karllo, Liburn Jupolli, Shpetim Selmani, janë vetëm disa nga shkrimtarët, artistët dhe profesorët që do të trajtojnë tema duke filluar nga arti, kultura, antropologjia, feminizmi, teoria e filmit, kritika, aktrimi, muzika, letërsia, dhe filozofia.

“Çka e veçon këtë program të parë”, thotë Artrit Bytyçi nga StoryLab, në bashkëpunim me të cilin është zhvilluar programi, “është mënyra se si i kemi strukturuar punëtoritë dhe ligjëratat. Për të shkruar efektivisht për film, një krijues duhet të dijë ta dekodoj gjuhën e filmit, të ketë njohuri për artin e fotografisë, muzikës dhe aktrimit. Poashtu është mirë të mësohet arti i të intervistuarit. Nëse shkruan për film, intervista me një aktore apo regjisore do të shtojë një dimension shtesë të interpretimit të filmit.”

Në fund të seminarit dhe serisë së ligjëratave, krijuesit pjesëmarrës do ta kenë nga një shkrim të gatshëm për botim në Blog-un e Cineks-it, si dhe të paktën dy tekste në zhvillim për t’u botuar në muajt në vijim.

Progami është falas.

Shkolla e Cineks-it mbështetet nga Agjensioni Zviceran për Zhvillim dhe Bashkëpunim – SDC

Afati për aplikim është deri me 12 Korrik dhe formulari për aplikim gjendet në webafqen e Cineks.com me poshtë:

Apply for Writing for Culture and Cinema Program

Institute Undesignate and Cineks, in collaboration with StoryLab, invite you to apply for a series of lectures and workshops which aim to develop your writing for film and culture skills. Be it criticism, nonfiction, creative writing, journalism, texts with an academic focus, blogs, or some experiment that mixes them all — This is the space for you.

This 6-week program will not only focus on the art of writing, but will also aim to develop your ability to critique and coherently analyse cinematic and artistic works. To achieve this we have set up a series of lectures with diverse topics to help you view films from societal, philosophical, anthropological and artistic perspectives. The workshop will also pave the way for you to be commissioned to write for us and our blog, and give you the chance to gain experience and make connections.

By the end of the workshop and lecture series, you will have one piece of writing ready for publication at Cineks.com Blog, as well as at least two in-development texts for publication in the following months. Our aim is to commission each writer’s texts.

Format:

This 6-weeks program includes writing workshops, lectures, discussions, and interactive/immersive learning experiences.

Nita Luci, Lura Limani, Lum Çitaku, Norika Sefa, Fatmir Mustafa – Karllo, Liburn Jupolli, Shpëtim Selmani, are just some among the prominent writers, artists, and professors to tackle topics ranging from art, culture, feminism, film theory, criticism, acting, music, literature, philosophy.

Writing workshops will be led by our resident writer, Artrit Bytyçi of StoryLab.

Application:

Please make sure you apply before our July 8, 2021 deadline. Deadline extended to July 12, 2021.

Click here to fill in the application.

This program is free for the participants.

If you have any questions please write to us at cineks@undesignate.com


Cineks.com platform and school is created by Institute Undesignate.

This program is sponsored by the generous support of Swiss Development Cooperation Agency – SDC

Writing workshops are organized with the cooperation of StoryLab.

Aplikoni për Programin: Shkrim për Kulturë dhe Film

Instituti Undesignate dhe Cineks, në bashkëpunim me StoryLab, ju ftojnë të aplikoni për një seri ligjeratash dhe punëtorish të cilat synojnë të zhvillojnë aftësitë e shkrimit tuaj për kulturë dhe film. Qoftë kritikë, letërsi artistike, shkrim kreativ, gazetari, tekste me fokus akademik, blogje ose ndonjë eksperiment që i kombinon që të gjitha — Kjo është hapësira për ju.

Ky program 6-javor përveç që do të përqëndrohet në artin e të shkruarit, ai gjithashtu synon zhvillimin e aftësive për të kritikuar dhe analizuar në mënyrë koherente veprat kinematografike dhe artistike. Për të arritur këtë ne kemi planifikuar një seri ligjeratash me tema të ndryshme që t’ju ndihmojnë t’i shihni filmat nga këndvështrimet shoqërore, filozofike, antropologjike dhe artistike. Punëtoria gjithashtu do të hap rrugë që ju të angazhoheni të shkruani për ne dhe blogun tonë, dhe t’ju japë mundësinë për të fituar përvojë e për të krijuar lidhje profesionale.

Në fund të seminarit dhe serisë së ligjëratave, do të keni një shkrim të gatshëm për botim në Blog-un e Cineks.com, si dhe të paktën dy tekste në zhvillim për t’u botuar në muajt në vijim. Qëllimi ynë është që pjesëmarrësit të angazhohen dhe kompensohen për shkrimet e tyre, duke u bërë kështu bashkëpuntorë tanë.

Formati: 

Ky program 6-javor përfshin punëtori me shkrim, leksione, diskutime dhe përvoja mësimore interaktive / gjithëpërfshirëse.

Nita Luci, Lura Limani, Lum Çitaku, Norika Sefa, Fatmir Mustafa – Karllo, Liburn Jupolli, Shpëtim Selmani, janë vetëm disa nga shkrimtarët, artistët dhe profesorët e shquar që do të trajtojnë tema duke filluar nga arti, kultura, feminizmi, teoria e filmit, kritika, aktrimi, muzikë, letërsi, filozofi.

Punëtoritë e shkrimit do të drejtohen nga shkrimtari ynë rezident, Artrit Bytyçi nga StoryLab.

Aplikacioni:

Ju lutemi sigurohuni që të aplikoni para afatit të fundit me 8 Korrik, 2021. Afati është zgjatur deri më 12 Korrik, 2021
Klikoni këtu për ta plotësuar aplikacionin.

Ky program është pa pagesë për pjesëmarrësit.

Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi na shkruani në cineks@undesignate.com

Platforma dhe shkolla e Cineks-it është krijuar nga Institute Undesignate.
Ky program mbështetet nga Agjensioni Zviceran për Zhvillim dhe Bashkëpunim – SDC
Punëtoritë e shkrimit organizohen me bashkëpunimin e StoryLab.